Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijving is voldaan.
 • Annuleren met restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord  aan hun fiets(stuur) te bevestigen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk maar kunnen overgedragen worden aan derden. De gegevens van de nieuwe persoon die het deelnamebewijs overneemt, moeten aan de organisatie worden doorgegeven per e-mail. Voor het overzetten worden €5,00 administratiekosten gerekend.
 • Met het accepteren van het stuurbordje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de hele toertocht sterk aanbevolen!
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers worden middels de website van WV Eemland en FaceBook van Fiets033 geïnformeerd over het evenement en hebben de plicht deze informatie tot zich te nemen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Het bestuur van WV Eemland behoudt zich het recht voor het parcours tot op het laatste moment op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het “Calamiteitenplan” van Wielervereniging Eemland onmiddellijk in werking.
 • In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder bovenstaand punt, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d.. Het is mogelijk dat beeltenissen voor promotionele doeleinden van de Wielervereniging Eemland worden gebruikt, zonder dat deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en zij kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen. Als u niet op foto of film wilt staan, dan adviseren wij u om niet mee te doen aan evenementen van Wielervereniging Eemland.
 • Inschrijvingen t.m. 4 april 2019 zijn verzekerd ven een stuurbordje met naam en een persoonlijk startnummer, na deze datum geldt zo lang de voorraad strekt nog stuurbordjes met alleen een startnummer!

Let op je spullen!
Als organisatie aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor diefstal of zoekraken van materialen. Let daarom goed op je fiets en je andere spullen. We zijn dan wel met fietsers onder elkaar, voorkomen is altijd beter dan genezen!