Gedragsregels seksuele intimidatie WV Eemland

WV Eemland neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF en de sportbonden hebben gedragsregels voor sportregels opgesteld. Die regels worden door WV Eemland onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie tussen sporter en trainer/coach/begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vind je de elf gedragsregels die worden onderschreven door WV Eemland en alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Mocht iemand bovenstaande gedragsregels overtreden en heb je een klacht, meld dit dan bij een van de contact vertrouwenspersonen van WV Eemland;                                                                   Nathanie Pols of  Huub Stammes (klik op de naam voor het E-mailadres). De klacht wordt zeker ten alle tijden serieus genomen!

De trainers, coaches en begeleiders van WV Eemland zijn verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen aan het Bestuur, de aanvraag van deze VOG wordt door hen dan ook verzorgd. Wanneer je je VOG ontvangt, graag dan een digitale kopie sturen naar Gert-Jan Nederend .

Dit allemaal in het kader van een Veilige Sportomgeving binnen de vereniging!

Meer informatie KNWU;  Contact Vertrouwenspersoon (CVP).

Meer informatie KNWU: Verklaring Omtrent Gedrag(VOG).

UPDATE Januari 2021.